مدیر آموزش

  • مدیر آموزش: آقای مجید نصیری

 

  • تحصیلات: کارشناسی ارشد جغرافیا
  • محل کار: ساختمان اداری طبقه اول
  • شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2324