معرفی مسئول

  •  کارگزینی هیات علمی :آقای مهدی غفاری
  • مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد برق الکترونیک
  • محل کارساختمان اداری - طبقه اول
  • شماره تماس35-76301225 داخلی 2337

  •  کارگزینی هیات علمی :خانم فاطمه فاتحی
  • مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت
  • محل کارساختمان اداری - طبقه اول
  • شماره تماس35-76301225 داخلی 2346
  • ایمیل: kargozini.asatid@gmail.com

 

تعداد بازدید:۸۵۲