پرستاری

تعداد بازدید:۲۶۳۱

 

  • مدیر گروه: خانم نایبی
  • ایمیل: par_1366@yahoo.com
  • کارشناس آموزش: آقای مهندس سهرابی پور
  • محل کار: دانشکده پرستاری
  • شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2752
  • چارت رشته پرستاری