توصیه نامه دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد بازدید:۱۱۱۹۸

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند در صورت نیاز به اخذ توصیه نامه می بایست اقدامات زیر انجام پذیرد:

  • اخذ فایل توصیه نامه به همراه راهنمای آن (لینک توصیه نامه) 
  • مراجعه به استاد مربوطه و فقط  بیان ویژگی های آموزشی و پژوهشی دانشجو 
  • تایید مدیر گروه در پشت برگه 
  • تایید مدیر آموزش در پشت برگه (ساختمان اداری)
  • اخذ امضا نهایی از معاون آموزش (ساختمان اداری)
  • مراجعه به دبیرخانه (ساختمان اداری) 

                            - ارسال یک نسخه از طریق اتوماسیون اداری به سازمان مرکزی

                            - ارائه یک نسخه در پاکت پلمپ شده با مهر دانشگاه به دانشجو جهت مراجعه به سازمان مرکزی

     

کلید واژه ها: آموزش توصیه نامه