ایمیل های دانشکده علوم پزشکی

تعداد بازدید:۳۶۳

دانشکده علوم پزشکی

گروه آموزشی

سمت/مقطع

نام و نام خانوادگی

محل کار

داخلی

پرستاری

کارشناسی

آقای سهرابی پور

Diau.sohrabipour@gmail.com

2750

خانم برزگر

Diau.barzegar@gmail.com

  • شماره تماس دانشگاه 76301225 الی 39 می باشد.
  • جهت انجام امور فارغ التحصیلی یا انصراف ابتدا به کارشناس مربوطه مراجعه نمایید.
  • جهت انجام امور فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد حتما قبل از مراجعه، هماهنگی تلفنی انجام دهید.
  • ساختمان اداری: مدیر آموزش داخلی 2333 ، امتحانات داخلی 2233 و 2234، فارغ التحصیلان داخلی 2361، حسابداری دانشجویی داخلی 2310و 2311، صندوق رفاه داخلی 2312
  • مجتمع یک: امور پایان نامه: داخلی 2419