ثبت نام

ماده2: پذیرفته شدگان در آزمو ن ورودی موظفند در مهلت های تعیین شده طبق اطلاعیه های مربوط برای ثبت نام و انتخاب واحدهای درسی به واحدهای دانشگاهی ذیربط مراجعه نمایند . در غیر این صورت درشمول متاخرین ثبت نام قرار می گیرند . تبصره- در مواردی که تعداد پذیرفته شدگان بیش از ظرفیت مصوب واحد باشد و امکانات آموزشی واحد اجازه ثبت نام آنان را در نیمسال اول ندهد واحد دانشگاهی مجازاست براساس رتبه و نمره کل آزمون تعدادی ازپذیرفته شدگان را برای نیمسال دوم ثبت نام نماید .
ماده3: درصورتیکه ظرفیت پذیرش دانشجو در واحد تکمیل شده باشد و واحد امکانات آموزشی لازم را برای پذیرش دانشجویان متاخر داشته باشد میتواند با تایید شورای آموزشی واحد اقدام به ثبت نام نموده ومراتب راجهت اطلاع به سازمان مرکزی اعلام نماید . تبصره1- حداکثر تاخیر متقاضی برای ثبت نام در مقطع تحصیلی کاردانی (پیوسته وناپیوسته و آموزش معلمان) و کارشناسی (پیوسته وناپیوسته وآموزش معلمان) یکسال از زمان پذیرش درآزمون ورودی می باشد مشروط بر اینکه :
الف) متقاضی ذکور از نظر نظام وظیفه منع تحصیلی نداشته باشد .
ب) هنگام ثبت نام مدرک پایه داشته باشد .
ج) واحددانشگاهی ظرفیت مصوب داشته باشد . درغیر اینصورت شورای آموزشی واحد دانشگاهی اتخاذ تصمیم می نماید .
د) مدت تأخیر جزو سنوات مجاز تحصیل دانشجو محسوب و واحد دانشگاهی موظف است برای این مدت مرخصی تحصیلی صادر نماید.