ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان شاغل به تحصیل

ماده4: دانشجویان موظفند در مهلت های تعیین شده در تقویم دانشگاهی برای ثبت نام و انتخاب واحد درسی به واحدهای دانشگاهی مربوط مراجعه نمایند :در صورتی که تأخیر در ثبت نام از سه شانزدهم ساعات هر درس بیشتر نشود نام نویسی دانشجو با نظر مدیر گروه آموزشی مربوط و تأیید شورای آموزشی واحد دانشگاهی امکان پذیر است در این حال مدت تأخیرجزو حد نصاب غیبت دانشجو می شود .
تبصره : دانشجویانی که پس از انقضای مهلت تعیین شده درهر نیمسال برای ثبت نام مراجعه کنند حق انتخاب واحد درسی را در آن نیمسال نخواهد داشت لیکن در صورت موافقت شورای آموزشی واحد دانشگاهی مدت غیبت بارعایت ماده 48 این آئین نامه به عنوان مرخصی تحصیلی جزو سنوات مجاز آنان محسوب می گردد . دراین حال دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت تعیین شده می باشد .
ماده5: تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی به صورت حضوری و تمام وقت است . مگر برای دوره هایی که رسما مستثنی شده باشد .

منع تحصیل همزمان:

ماده6: دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش ازیک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش دریک یا چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی یادرنظام آموزش تمام وقت یا پاره وقت را نخواهد داشت درصورت تخلف از ادامه تحصیل دریکی ازرشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون موارد خاص آموزشی و دانشجویی سازمان مرکزی محروم و سوابق تحصیلی وی در آن رشته باطل اعلام می شود و دانشجو موظف به پرداخت هزینه انصراف مطابق تعرفه تعیین شده به دانشگاه می باشد .