نظام درسی

ماده12: هر درس ،بخش مستقلی از برنامه آموزشی است که در یک موضوع مشخص و برای یک نیمسال تحصیلی ارائه می شود .
ماده 13 : دروس دانشگاهی از لحاظ محتوی به دروس عمومی پایه ، اصلی وتخصصی تقسیم می شود. گذراندن این دروس برای عموم دانشجویان الزامی است .
1 -دروس عمومی به منظور توسعه اطلاعات و معلومات عمومی دانشجویان عرضه می شود. گذراندن این دروس برای عموم دانشجویان الزامی است.
2- دروس پایه به منظور تقویت بنیه علمی و ایجاد زمینه مناسب برای پذیرش دروس اصلی و تخصصی ارائه می شود .
3ـ دروس تخصصی به منظور افزایش توان عملی و عملی دانشجو در رشته مربوط تدریس می گردد .
ماده14: هر درس از نظر ارتباط با درس یا دروس دیگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسیم می شود .
1- درس مستقل : درسی است که انتخاب آن منوط به گذراندن درس دیگری نیست .
2 -درس وابسته : درسی است که انتخاب آن با درس یا دروس دیگری ملازمه دارد . دروس وابسته به دروس پیشنیاز و دروس همنیاز تقسیم می شود .
3- درس پیشنیاز : درسی است که درک مطالب آن برای یادگیری درس یا دروس دیگری ملازمه دارد و باید قبل از آن درس یا دروس ارائه گردد .
4-دروس همنیاز :دروسی هستند که باید در یک نیمسال یا دوره تابستان ارائه گردند
ماده 15: درس از جنبه انتخاب ، به الزامی و انتخابی تقسیم می شود .
1ـ درس الزامی درسی است که گذراندن آن در طول دوره برای دانشجو اجباری است و با دروس دیگر قابل تعویض نمی باشد .
2-درس انتخابی درسی است که دانشجو به اختیار خود از بین دروس مربوط انتخاب می کند .
ماده 16: درس از لحاظ نحوه تدریس به نظری ، عملی و نظری - عملی تقسیم می شود .
1ـ درس نظری حاوی مجموعه ای از دانشها است که به صورت خطابه کنفرانس سمینار وبحث و گفتگو تعلیم داده می شود .
2- درس عملی حاوی مهارتهایی است که انتقال آنها محتاج به تمرین عملیات کارگاهی آزمایشگاهی ، بیمارستانی و صحرایی است .
3ـ درس نظری-عملی مجموع دانشها و مهارتهائی است که به هردو صورت فوق توأما تدریس می شود .
ماده 17: درتمامی واحدهای دانشگاهی برای یک رشته معین برنامه درسی مصوب یکسانی به اجرا گذاشته میشود .