تعداد واحد های درسی و طول مدت تحصیل

ماده18 - تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دورهای کاردانی وکارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته بر حسب رشته تحصیلی بر اساس سر فصل مصوب و بخشنامه های ذیربط تعیین می گردد.
تبصره – درمورد برنامه های آموزشی که تاکنون به تصویب شورای عالی برنامه ریزی نرسیده است ، برنامه های مصوب سازمان مرکزی دانشگاه ، ملاک عمل خواهد بود .
ماده 19 : تعداد واحد های انتخابی دانشجوی تمام وقت دریک نیمسال تحصیلی نمی تواند از 12 واحد کمترو از 20 واحد بیشتر باشد .
تبصره 1- درنیمسالهایی که دانشجو خارج از اراده خود تعداد واحدهای درسی کمتر از حداقل تعیین شده درآن مقطع و سیستم انتخاب نماید و میانگین آن نیمسال کمتر از 12باشد آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردد ولی مشروطی به حساب نمی آید .نمرات دروس آن نیمسال تنها در میانگین کل نیمسال دانشجو محاسبه می گردد.
تبصره 2- در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24واحد درسی باقیمانده داشته باشدحتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشدبانظر گروه آموزشی واحدمی تواند تمام واحدهای درسی باقیمانده را ولو اینکه دربین آنها دروس پیشنیاز وجود داشته باشد در یک نیمسال انتخاب و بگذراند .
تبصره 3- چنانچه نیمسال دوم سال تحصیلی نیمسال آخر تحصیل دانشجو باشد و 24 واحد درسی باقیمانده باشد می تواند با رعایت تبصره 2 این ماده آنها را در آن نیمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط بر اینکه بیش از 6 واحد آن در دوره تابستان نباشد .
تبصره 4- چنانچه نیمسال اول سال تحصیلی ترم آخر دانشجو بوده و فقط 24 واحد درسی باقیمانده داشته باشد و واحد دانشگاهی نتواند یک درس نظری را در آن نیمسال ارائه نماید و در واحد های همجوار نیز آن درس ارائه نشود دانشجو می تواند آن درس را در نیمسال بعد بصورت معرفی به استاد بگذراند.
تبصره 5- دانشجوئی که میانگین نمرات نیمسال قبل او 17 یا بیشتر باشد میتواند در نیمسال بعد تا 24 واحد درسی انتخاب کند.

درس معرفی به استاد :

ماده 20 – چنانچه دانشجو در یک نیمسال یا دوره تابستان برای فراغت از تحصیل تنها یک درس نظری باقیمانده داشته باشد می تواند فقط برای یک بار ثبت نام و خارج از تقویم دانشگاهی در فرصتی که از طرف گروه آموزشی مربوط تعیین می شود درس مزبور را از طریق معرفی به استاد حداکثر در همان نیمسال یا آن دوره تابستانی بگذراند و در صورت عدم موفقیت (بدون نیاز به ثبت نام ) باید در ساعات باقیمانده در کلاسهای درس مزبور شرکت و در امتحان پایان نیمسال با سایر دانشجویان امتحان دهد .
ماده 21 – قبل از شروع نیمسال اول سال تحصیلی بایستی تکلیف آن دسته از دانشجویانی که در معرض اخراج قرار گرفته ان مشخص و به آنان ابلاغ گردد.
ماده22 – انتخاب واحد درسی دانشجویانی که اخراج آموزشی آنان مشخص گردیده درشروعنیمسال دوم سال تحصیلی ممنوع می باشد .لکن چنانچه به دلیل حجم کاری و فرصت اندک و عدم آگاهی از وضعیت نمرات امتحانات از دانشجوئی که اخراجی وی هنوز محرز نشده است ثبت نام به عمل آمده باشد متصدیان امور آموزشی بایستی قبل از فروردین ماه وضعیت وی را مشخص و در صورت احراز شرایط اخراجی ، ثبت نام وی را لغو و شهریه مربوطه را مسترد و ابلاغ اخراجی صادر نمایند .

انتخاب همزمان درس پیشنیاز و وابسته :

ماده 23- در صورتیکه دانشجو یکبار از یک درس پیشنیاز نمره قبولی کسب ننماید می تواند آن درس را با درس یا دروس وابسته در یکی ازنیمسالهای بعد انتخاب و بگذراند بدیهی است چنانچه دردرس پیشنیاز نمره قبولی کسب ننماید و ازدرس وابسته نمره قبولی کسب نماید در این صورت نمره قبولی درس وابسته حذف می گردد تا مجدد آنها را در نیمسالهای بعد اخذ نماید .

گذراندن دروس وصایای حضرت امام (ره)و آشنائی با قرآن کریم :

ماده 24- گذراندن دروس وصایای حضرت امام (ره)و آشنائی با قرآن کریم علاوه بر دروس موضوع ماده 19برای کلیه دانشجویان الزامی است و در سقف مجاز واحد های درسی یک نیمسال یا دوره تابستان محاسبه نمی شود و دانشجو می تواند علاوه بر درس نظری موضوع ماده 20 نیز آنها را انتخاب و بگذراند .
ماده 25- چنانچه قبل از پایان هر نیمسال معلوم شود دانشجو در انتخاب واحدهای درسی رعایت تقدم وتأخر یاسقف دروس را ننموده است اداره آموزش موظف است قبل از شروع امتحانات آن نیمسال نسبت به حذف دروس غیر مجاز اقدام نماید اما اگر این امر بعلت شرایط ویژه (انتقال –میهمان و...)باشد به تشخیص شورای تخصصی گروه می توان مورد را موجه تلقی کرد . ماده 26- در دوره کارشناسی ارشر پیوسته ، ارائه دروس مربوط به مقطع کارشناسی ارشد تابع مقررات و ضوابط آیین نامه آموزشی مقطع مربوط می باشد .

واحد های دوره تابستان:

ماده 27: حداکثر واحد های انتخابی مجاز برای دوره تابستانی 6 واحد است و برای دانشجویانی که در تابستان فارغ التحصیل میگردند 7 واحد می باشد .
تبصره 1 – چناچه در آخرین دوره تابستان دانشجوئی علاوه بر 6 واحد درسی (حتی اگر 2واحد آن کار آموزی باشد و در بین آنها پیشنیاز و وابسته هم وجود داشته باشد )یک درس نظری (با هر تعداد واحد هم داشته باشد میتواند 6 واحددرسی رادر تابستان انتخاب و یک درس نظری را با استفاده از ماده 20و رعایت ماده 28 در نیمسال بعد بگذراند.

حداکثر مدت مجاز تحصیل :

ماده 28: حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجوی تمام وقت در دوره های کاردانی و کارشناسی نا پیوسته 3 سال ، کارشناسی پیوسته 6 سال و کارشناسی ارشد پیوسته 5/8 سال است . در صورتی که دانشجو نتواند واحد های دوره را بر حسب مورد در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از ادامه تحصیل محروم میشود .
تبصره 1- دانشجویانی که علاوه بر دروس برنامه آموزشی مصوب ملزم به گذراندن تعدادی دروس دیگر از جمله دروس جبرانی و یا پیش نیاز دانشگاهی ، وصایای حضرت امام (ره) آشنائی باقرآن باشند ، به ازای هر 8 واحد درسی اضافی یک نیمسال به سقف سنوات مجاز تحصیل آنان اضافه می گردد.
تبصره 2- در شرایط خاص ، در صورتی که ادامه تحصیل دانشجو از نظر قانونی بلامانع باشد ، و احد دانشگاهی می تواند با تصویب گروه مربوط حداکثرمدت مجاز تحصیل دوره های کاردانی و کارشناسی نا پیوسته رایک نیمسال ودوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته را دو نیمسال افزایش دهد .

دروس پیشنیاز دانشگاهی :

ماده 29- آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون ورودی سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در دوره های کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در همه رشته ای تحصیلی که نمره خام آنها در آزمون ورودی کمتر از 33درصد باشد موظفند حسب نیاز (حداکثر 2درس عمومی و 2درس دیگر )رشته را به عنوان دروس جبرانی یا (پیشنیاز دانشگاهی )علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.
تبصره 1- تعیین ریز مواد درسی (که منابع آنها کتابهای دبیرستانی است )به عهده واحد دانشگاهی است و زمان ارائه آن در نیمسالهای اول و دوم سال ورود می باشد .
تبصره 2- تعداد واحد های درسی هر یک از دروس پیشنیاز دانشگاهی در کلیه مقاطع تحصیلی 2 واحد تعیین میگردد.
تبصره 3- مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی موظف است پس از اعلام نتایج آزمون ورودی ، کارنامه پذیرفته شدگان مشتمل بر نوع درس و نمره خام آن دروس را در اختیار واحدهای دانشگاهی ذیربط قرار دهد .
تبصره 4- ارائه دروس پیشنیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها در واحد های دانشگاهی، از هرحیث ، ماننددروس دانشگاهی و تابع مقررات مربوط است .
تبصره 5- نمره این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و همچنین در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود و در مشروطی ، قبولی یا ردی دانشجو نیز تأثیر دارد .