حضور و غیاب دانشجو

ماده 30: حضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی اعم از نظری ، عملی ، نظری –عملی و کار آموزی و کارورزی و دیگر فعالیتهای آموزشی الزامی است .
ماده 31: غیبت غیر موجه دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس نظری عملی یا نظری –عملی، کار آموزی و کارورزی در طول نیمسال موجب گرفتن نمره صفر از آن درس خواهد بود و نمره مزبور تحت هیچ شرایطی از کارنامه حذف نخواهد شد .
تبصره _ غیبت غیر موجه دانشجو در 3درس از دروس موضوع ماده 31 موجب حذف آن 3درس خواهد شد.
ماده 32- غیبت موجه دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس نظری ، عملی یا نظری –عملی ، کارآموزی و کارورزی در طول نیمسال موجب حذف آن درس می شود در این حال در ستون نمره کلمه حذف درج می گردد . در این صورت استثنا رعایت حداقل12 واحد در نیمسال لازم نیست .امانیمسال مزبور به عنوان نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردد چنانچه میانگین نمرات امتحانی دانشجو در هر حال کمتر از 12 باشد بر اساس ماده 45 این آئین نامه مشروط محسوب میشود .
تبصره1- حذف درس بر اثر غیبت موجه و غیبت غیر موجه موضوع تبصره ماده 31 وماده 32 موجب باز پرداخت شهریه پرداختی دانشجو اعم از ثابت یا متغیر نخواهد بود .
تبصره2- در مورد دروسی که شامل دو قسمت نظری و عملی باشد در صورتی که غیبت دانشجو از سه شانزدهم ساعات مربوط به هر یک از دو قسمت تجاوز کند .دانشجو برای تمام آن درس غایب محسوب می شود .
ماده 33: غیبت تا حد مجاز (اعم از موجه و غیر موجه )دانشجو را از انجام تکالیف درسی، آزمایشگاهی و عملیات مربوط معاف نمی کند .
ماده 34: میزان غیبتها بر اساس حضور و غیاب هفتگی استادان که قبل از شروع امتحانات هر نیمسال به اداره آموزش گزارش می شود محاسبه می گردد.

غیبت در جلسه امتحان:

ماده 35: غیبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نیز غیبت غیر موجه تا 3درس موجب حذف آن درس میشود .
تبصره 1- غیبت غیر موجه در جلسه امتحان بیش از 3 درس به منزله صفر در امتحان آن درس یا دروس خواهد بود .
تبصره 2- تشخیص غیبت موجه دانشجو به عهده شورای آموزشی واحد دانشگاهی است .