حذف و اضافه

ماده 36 - دانشجو می تواند پس از آغاز هر نیمسال تحصیلی در مهلتی که در تقویم دانشگاهی تعیین شده است تعدادی از دروس انتخابی خود را در صورت موافقت گروه آموزشی مربوط حذف کند و یا درس یا دروس دیگری علاوه بر آنچه قبلا انتخاب کرده است انتخاب نماید مشروط بر آنکه تعداد واحد های درسی باقیمانده وی از حداقل مجاز کمتر نشود ( 12 واحد برای دوره ای ، 10 واحد برای پاره وقت ، 8 واحد برای آموزش معلمان )
تبصره - دوره تابستانی از شمول مفاد این ماده مستثنی است .

حذف اضطراری

ماده 37 – دانشجو میتواند تا 5 هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درسهای نظری یا عملی یا عملی – نظری خود را حذف کند مشروط باینکه واحدهای درسی باقیمانده وی از حداقل مجاز (دوره ای 12 واحد – پاره وقت 10 واحد ،آموزش معلمان 8 واحد) کمتر نشود .
ماده 38 – حذف کلیه واحدهای انتخابی در یک نیمسال تنها در صورتی مجاز است که دانشجو به تشخیص شورای آموزشی واحد دانشگاهی ذیربط قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد . در این حال نیمسال مذبور بعنوان مرخصی تحصیلی محسوب می گردد.
تبصره 1 - چنانچه به دلایلی شورای آموزشـی واحد به موقع تشکیل نشود و اینکار موجب لطمه به دانشجو گردد نظر معاونت آموزشی واحد، ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 2 – چنانچه با استفاده از مواد 31 – 32 و 35 موجب حذف کلیه درسهای یک نیمسال گردد آن نیمسال جزو مرخصی با احتساب در سنوات محسوب می گردد.
تبصره 3 – استفاده از مفاد ماده 38 و تبصره 2 آن موجب بازپرداخت شهریه های ثابت و متغیر نخواهد شد.