مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتری


مهندسی برق (دکتری)

                         مدیر گروه: آقای دکتر حکیمی (لینک سامانه اساتید) ایمیل: Sm_hakimi83@yahoo.com  شماره تماس: 09124798639 کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای شیرخانی محل کار: مجتمع 1 طبقه همکف شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2660 سرفصل دکتری مهندسی برق (جدید) چارت دکتری ...

مهندسی مکانیک ( دکتری )

مدیر گروه: آقای دکتر اسماعیل پور (لینک سامانه اساتید) شماره تماس: 09363066101 کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای شیرخانی محل کار: مجتمع 1 طبقه همکف شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2660 سرفصل دکتری مهندسی مکانیک  چارت دکتری مهندسی مکانیک طراحی کاربردی ورودی 94 و ماقبل​ چارت دکتری مهندسی مکانیک ...

حسابداری (مقطع دکتری)

                                          مدیر گروه: آقای دکتر خان محمدی (لینک وب سایت اساتید)   کانال تلگرام گروه: damavandaccounting@ ایمیل: Dr.khanmohammadi@yahoo.com کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس مختاری محل کار: مجتمع 3 طبقه همکف شماره ...

مدیریت آموزشی (دکتری)

مدیر گروه: خانم دکتر اولادیان (لینک سامانه اساتید) ایمیل: m.oladian@yahoo.com کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس مختاری محل کار: مجتمع 3 طبقه همکف شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2660 سرفصل دکتری مدیریت آموزشی چارت دکتری مدیریت آموزشی ورودی 93 چارت دکتری مدیریت آموزشی ورودی 94 چارت دکتری مدیریت آموزشی ...

محیط زیست - آلودگی محیط زیست (دکتری)

مدیر گروه: خانم دکتر خرم نژادیان (لینک سامانه اساتید) ایمیل: khoramnezhadian@yahoo.com شماره تماس: 09357970978 کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای شیرخانی محل کار: مجتمع 1 طبقه همکف شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2660 سرفصل دکتری محیط زیست آلودگی محیط زیست چارت دکتری محیط زیست گرایش آلودگی ورودی 93 چارت دکتری محیط ...

مدیریت رسانه (دکتری)

​                                         مدیر گروه: آقای دکتر حسینی دانا  (لینک سامانه اساتید) ایمیل:   Hosseini.dana@chmail.com hoseini.dana@damavandiau.ac.ir شماره تماس: 09123775096 کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس مختاری محل کار: مجتمع 3 طبقه همکف شماره تماس: 76301225 ...