مطالب مرتبط با کلید واژه

گروه حقوق


حقوق خصوصی ( کارشناسی ارشد )

                  مدیر گروه: خانم دکتر افشاری (لینک وب سایت اساتید) شماره تماس: 09125987696 ایمیل:  کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس مختاری محل کار: مجتمع 3 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2557 سرفصل کارشناسی ارشد حقوق ...

حقوق بین الملل ( کارشناسی ارشد )

                        مدیر گروه: خانم دکتر افشاری (لینک وب سایت اساتید) شماره تماس: 09125987696 ایمیل:   کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس مختاری   محل کار: مجتمع 3 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2557 سرفصل ...

حقوق جزا و جرم شناسی ( کارشناسی ارشد )

                                                  مدیر گروه: خانم دکتر افشاری (لینک وب سایت اساتید) شماره تماس: 09125987696 ایمیل:   کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس مختاری   محل کار: مجتمع 3 طبقه ...

حقوق عمومی ( کارشناسی ارشد )

                                 مدیر گروه: خانم دکتر افشاری (لینک وب سایت اساتید) شماره تماس: 09125987696 ایمیل:   کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس مختاری محل کار: مجتمع 3 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش شماره تماس: 76301225 ...